zondag 6 mei 2018

Zondag: bij-tank-dag

OP HET EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG WAS HET GEDACHTENGOED VAN KARL MARX SPRINGLEVEND EN FLINK OP WEG GEREALISEERD TE WORDEN... 
(TER GELEGENHEID VAN DE GEBOORTE VAN KARL MARX - NU 200 JAAR GELEDEN)

Mogendheden en ondernemers beseften 100 jaar geleden in 1918 dat ze ergens een einde moésten maken aan de oorlogsomstandigheden - net zoals ze een alibi hadden gezocht om hem te laten beginnen - anders zouden ze hun greep op de maatschappij verliezen... Deze dreigde meer en meer te ontwrichten. Soldaten aan het front raakten steeds meer oorlogsmoe, muiterijen en verzet waren niet van de lucht. Arbeidsters in de wapenindustrie verwrongen het traditionele beeld van 'de familie' - en het thuisfront werd sociaal steeds mondiger dank zij de verspreiding van het Marxisme en het Anarchisme. Zo'n 70 jaar na de publicatie van Karl Marx' en Friedrich Engels' "Manifest" dreigden linkse revoluties. In 1919 zou de Derde of Communistische Internationale (de Comintern in Moskou) die wereldwijde communistische overnames propageerde, een feit zijn. Het Kapitalisme stond plots voor andere uitdagingen dan zich intern te bestrijden... (klik hier)


Karl Marx - carte de visite - fotograaf Mayall 1875 - Museum Trier

De maatschappijkritiek van het Marxisme onder de leuze "Proletariërs aller landen, verenigd u!" won aan het einde van de Eerste Wereldoorlog steeds meer veld. De Bolsjewieken grepen de macht in Rusland (Sint-Petersburg, Moskou...) spijts de contrarevolutie van de Witrussen gesteund door Kapitalistische 'brigades'. Lenin - de eerste leider van de Sovjet-Unie en zijn 'nummer twee' Trotsky, minister van buitenlandse zaken - propageerden de communistische wereldrevolutie, en hielpen er door hun internationale contacten flink aan mee... In Pruisen woedde in 1919 de 'Spartacus' opstand (Berlijn, Hamburg, Kiel, Bremen), Beieren (München). Revoluties en burgeroorlogen dreigden in Frankrijk, Groot-Brittannië (de 'vergeten' revolutie waarbij de overheid in augustus 1919 in Londen, Luton, Glasgow, Liverpool enz. tanks inzette tegen de eigen bevolking), Hongarije (Boedapest), Italië (1919), Mexico (1919) en zelfs de Verenigde Staten (de 'First Red Scare' die in 1918 leidde tot de anti-anarchistische 'Sedition Act')... 


Tank ingezet tijdens de onlusten in Liverpool 1919.

Het geforceerde einde van de Eerste Wereldoorlog is uiteindelijk bekomen 'achter de schermen' vooraleer de ganse westerse maatschappij volledig zou worden ontwricht. 
Jammer genoeg voor de Sovjet-Unie - en gelukkig (?) voor het 'Westen' - kreeg de geschiedenis weer zo van die kronkels. Stalin, opvolger van Lenin en tegenstander van Trotsky (en deze laatste in Mexico zelfs liet vermoorden), stuurde aan op een protectionistische vorm van Marxisme-Leninisme die de Sovjet-Unie isoleerde van de rest van de wereld, de 'Com(munistische)Intern(ationale)' op een laag pitje stelde en aan lokale krachten overliet. De productiemiddelen in de Sovjet-Unie van Stalin waren dan wel staatseigendom, maar tot ook een 'dictatuur van het proletariaat' kwam het er nooit. De dictatuur van de heersende politieke klasse was daarentegen meedogenloos voor minderheden en critici. Miljoenen andersdenkenden vonden de dood in de Goelags...