zondag 30 augustus 2015

Zondag: bij-tank-dag


Greetings! Neem er eentje - be my guest!
Een kleurrijk speelgoed-snoepdoosje uit de verzameling van Leflamand... en de oorspronkelijke snoepjes uit de jaren 1920 zaten er nog in! Zelfs de wikkels waren in camouflagekleuren. We hebben de 'lekkernijen' wel niet geproefd, het is niet zoals met oude wijn... 
(verzameling Guido Deseijn aka Leflamand)

zaterdag 29 augustus 2015

5 ASSELS DRONGEN - moderne architectuur

Door de 'eilandsituatie' van de Assels bleef het gebied tot het einde van de 19de eeuw vrij dun bevolkt en ontwikkelde er zich geen industriële activiteit. In het onbebouwde meersengebied dat tot Afsnee behoorde, ontstond aan 'Drie Leien' (zo genoemd naar de verschillende Leie-armen die er samenkomen) na de Eerste Wereldoorlog een recreatiekern voor watersport minnende gegoede Gentenaars, een kern die vanaf 1950 uitgroeide tot een heus permanent woonwijkje (klik). Als extensie van de ‘elitaire’ Leiedorpen Afsnee, Sint-Martens-Latem en Deurle, is deze tot op heden eveneens ‘elitair’ gebleven wijk (voorheen enkel bereikbaar via voetgangers-overzetponten vanuit Drongen en Afsnee-dorp, of nog, per boot via de Leie vanuit Gent voor wie er zich een kon veroorloven...) voor autoverkeer slechts bereikbaar via de Pontbrug te Drongen, en is daardoor volledig aangewezen op deze laatste fusiegemeente.
De wijk Drie Leien telt bijna 700 inwoners. Sinds de goedkeuring van een Bijzonder Plan van Aanleg neemt dit om zijn rust gegeerde wijkje sterk uitbreiding - maar niet steeds met geslaagde architectuur. Door een goede planologische bescherming is eind 20ste eeuw gelukkig de verdere versnippering van de Assels door weekendhuisjes e.d. tot stilstand gebracht.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

Hiermee sluiten we de wandeling in de Drongense meersen af, hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten, net zoals jullie dat van het hele komende weekend zullen doen!

vrijdag 28 augustus 2015

4 ASSELS DRONGEN - historische bebouwing

De Assels - tot de 16de-17de eeuw nog als 'Hasselt' aangeduid - maakten vroeger deel uit van de Drongense Meersen, onderdeel van de eens zeer uitgestrekte lage meersengordel rond Gent in gebruik voor extensieve veeteelt. Vroeger kwam het grootste deel van dit gebied elke winter onder water te staan - een fenomeen waarvan belegeraars van Gent (zoals Lodewijk XIV) grif gebruik maakten. Al van in de middeleeuwen probeerde men de waterhuishouding te regelen door de waterafvoer te bevorderen met de aanleg van sloten, dijkjes en bemaling. In het gebied zijn sinds de 14de eeuw verschillende ontginningsboerderijen gevestigd, waarvan er nog enkele bewaard zijn gebleven, zoals het ‘Goed der Assels’ (15e eeuw, waar Erasmus ooit zou verbleven hebben), het ‘Goed ter Kaaksmete’ ofte ‘Chartreuzenhof’ (16de eeuw), en de laatmiddeleeuwse hoeves ‘De Bunt’, het ‘Rijke Gasthuis’ en het ‘Hof ter Leien’. Omdat een groot deel van het gebied tijdens de winter onder water kwam te staan, zijn deze boerderijen en hun akkers dan ook gesitueerd op de iets hoger gelegen ‘donk’ of landduin. De daarop gelegen landerijen werden al (minstens) sinds de 16de eeuw ontgonnen ten voordele van Gentse religieuze instellingen (de karthuizers, de benedictijnen van de Sint-Pietersabdij, de leprozij). Voor het album er van hier klikken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD) 

donderdag 27 augustus 2015

3 ASSELS DRONGEN - Leie-natuur


De Assels situeren zich ten westen van Gent in het overstromingsgebied van de Leie, en ten zuidoosten van het centrum van fusiegemeente Drongen, op een ‘eiland’ gevormd door twee Leiearmen en de Ringvaart. Dit wordt in twee gesneden door de oost-west verlopende spoorlijn Brussel-Oostende, zeker sinds de recente verdubbeling van de spoorberm. Meer dan de helft van de Assels is gelukkig nog grotendeels 'natuurlijk' gebleven en bestaat uit lage meersen. Aanleunend tegen de zgn. Drie Leien is er wel op opgehoogd terrein sinds de jaren 1950 een villawijkje gegroeid (zie volgende blogs). Van zuid naar noord loopt door dit gebied een afgesneden oudere Leiemeander (van de zgn. 'Leieput' tot voorbij de 'Piereput'), die tot de fusies in 1977 de grens vormde tussen de voormalige gemeenten Drongen en Afsnee. De Ringvaart rond Gent deelt daarenboven de (oorspronkelijke) Assels, waartoe geografisch ook de vroegere Lage en Hoge Blaarmeersen behoorden (nu gelijknamig recreatiegebied van de Stad Gent) alsook de zgn. 'Sleewagen', sinds eind jaren 1960 in een westelijk en een oostelijk deel - samen voorheen bekend onder de 'verzamelnaam' Drongense Meersen. Om het resterend landschap van de Assels zo goed mogelijk te vrijwaren worden sinds 2002 door Natuurpunt stelselmatig percelen aangekocht. Voor de foto's hier klikken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

woensdag 26 augustus 2015

2 ASSELS DRONGEN - Pont- of Veerleie


Ter hoogte van Drongen deed de Leie dienst als een soort haven, vooral sinds de Gentse ondernemer Lieven Bauwens, pionier van de textielnijverheid in Vlaanderen, er in het begin van de 19de eeuw in de abdij van Drongen een textielfabriek inrichtte. Oude postkaarten uit ca. 1900 tonen ons nog een Drongen- of Veerleie ter hoogte en stroomafwaarts van deze abdij vol met aangemeerde vrachtschepen. 
Vóór de Eerste Wereldoorlog gebeurde zwaar transport tussen Gent en het 'hinterland' (en vice versa) immers voornamelijk op het water - zelfs nà de Gentse bouwondernemer Kieckepoost op eigen kosten als vaste verbinding over land de Drongensesteenweg (een kaarsrechte gekalseide laan oorspronkelijk afgeboord met een dubbele bomenrij) dwars door het overstromingsgebied van de noordelijke Assels had laten aanleggen. Daarvóór was de enige landverbinding tussen Gent en Drongen slechts mogelijk via de bochtige Leiedijken. Sinds het 'afsnijden' van de Leie door het graven van de Ringvaart die vanaf 1969 het scheepvaartverkeer rond Gent kanaliseerde, en scheepvaart op de Leie stroomopwaarts enkel nog via Drieleien richting Deinze kan gebeuren, is de eens zo drukke Veerleie te Drongen verstild.
Meer weten? Hier klikken. En de foto's zijn hier te bekijken.
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

dinsdag 25 augustus 2015

1 ASSELS DRONGEN - Veerstraat


De rest van de week trekken we de Drongense Assels (klik) in, een mooi gebied waar naast de natuur ook nog heel wat andere dingen te ontdekken vallen.
En we starten daarmee in de Veerstraat (klik).
De Veerstraat is essentieel voor het begin van de uitleg over de meersen van de Drongense Assels omdat deze (nu doodlopende) straat vóór het graven van de Ringvaart de eeuwenoude invalsweg was vanuit Gent via Drongendreef naar Drongendorp en -abdij, en verder naar de Assels.  De parallelle Drongenleie (of Veerleie) was vanouds zowat de 'haven' van Drongen, waarvan beide bewoonde oevers (o.a. de Goubautragel in de Assels) bediend werden door minstens 2 overzetten of ponten.  De bewoners van het gehucht en de hoeves middenin de Assels bleven, tot de ontsluiting ca. 1900 voor gemotoriseerd verkeer via een brug naast de abdij, slechts bediend via een voetweg (Pontweg) langs een oude Leie-meander richting het veer van Afsnee. De voorname bebouwing aan de Veerstraat (o.a. de buitenhuizen La Tourelle en Marie-Antoinette ofte het Rattenkasteel, en de woonhuizen van de bekende beeldhouwer Domien Ingels en Interbellum-architect Deweirdt) was zowat het visitekaartje voor Drongen...
(tekst Guido Deseijn, foto's gerdaYD)

maandag 24 augustus 2015

Boottocht: deel Lieve


Voor nadere uitleg verwijs ik naar de logjes van vorige week maar het gezamenlijk album van Lefla en moi over dit laatste deel van onze boottocht kan je hier bekijken. Morgen beginnen we met iets nieuws want aan het varen op de baren moest eens een einde komen *wink, big smile*.
Fijne nieuwe week webbies, geniet er van!